Положення Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Волинській області

1. Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Волинській області (далі – громадська рада) є тимчасовим  консультативно – дорадчим органом, утвореним для сприяння  участі громадськості  у формуванні та реалізації регіональної політики у сфері діяльності Інспекції.

 

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та  законами України, указами  Президента України і  постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,  а також цим Положенням.

 

Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються Державною екологічною інспекцією у Волинській області  разом з громадською радою  та затверджується Інспекцією.

 

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб – сайті Інспекції протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

 

3. Основними завданнями громадської ради є:

 

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 

сприяння врахуванню Інспекцією громадської думки під час формування та реалізації регіональної політики у сфері діяльності Інспекції;

 

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації регіональної політики у сфері діяльності Інспекції;

 

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу  за діяльністю Інспекції у Волинській області;

 

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації регіональної політики у сфері діяльності Інспекції.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

готує та подає Інспекції пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

 

готує та подає Інспекції  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

 

готує та подає Інспекції обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сфері діяльності Інспекції, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Інспекції;

 

проводить  громадський моніторинг за врахуванням  Інспекцією  пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно – правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан  їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Інспекції для оприлюднення на офіційному веб – сайті та будь – яким іншим способом;

 

збирає, узагальнює та подає Інспекції пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

 

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

Пропозиції громадської ради розглядаються Інспекцією в установленому порядку.

 

5. Громадська рада  має право:

 

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 

залучати до роботи ради працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності  (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

 

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

 

отримувати в установленому порядку від Інспекції інформацію,  необхідну для забезпечення діяльності ради;

 

проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Інспекції;

 

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Інспекція.

 

6. До складу громадської ради можуть бути обрані  представники громадських об¢єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

 

До складу громадської ради при Інспекції можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов'язані з діяльністю Інспекції, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

 

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Інспекції, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Інспекції.

 

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідній сфері, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради.

 

Інститут громадянського суспільства незалежно від  своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов'язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

 

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

7. Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування  на установчих зборах.

 

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади відповідно до пункту 8 цього Типового положення ініціативною групою та не може становити  більше ніж 35 осіб.

 

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

 

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

 

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

8. Для формування складу громадської ради Інспекція  у Волинській області не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу.

 

Якщо при Інспекції вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

 

Персональний склад ініціативної групи визначається  Інспекцією з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

 

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Інспекції  та представників інститутів громадянського суспільства.

 

Інформацію про персональний склад ініціативної групи Інспекція оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

 

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочі дні з дня затвердження Інспекцією  її персонального складу.

 

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможними за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

 

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

 

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи.

 

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів  ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

 

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

 

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Інспекцією складу громадської ради.

 

9. Інспекція не пізніше ніж за 45  календарних днів до проведення установчих зборів обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб - сайті та будь – яким іншим способом повідомлення про спосіб формування громадської ради та її кількісний склад.

 

У повідомленні зазначаються:

 

- орієнтовна  дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

 

- вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

 

- перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

 

- строк подання документів;

 

- відомості про склад ініціативної групи;

 

- прізвище, ім'я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

 

10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 

До заяви додаються:

 

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування  для участі  в установчих зборах представника, який  одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 

- заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

 

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та / або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

 

- відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання Інспекції письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації регіональної політики у сфері діяльності Інспекції та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо протягом шести місяців до дати оприлюднення Інспекцією повідомлення про формування складу громадської ради;

 

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

 

- мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи в раді;

 

- фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

 

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

 

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

 

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть  інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

 

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів  до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти  календарних днів.

 

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

 

- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 

- в інших відкритих джерелах.

 

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установлених цим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави відмови.

 

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Інспекції, а також у судовому порядку.

 

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Інспекції  протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

 

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів Інспекція на своєму офіційному веб – сайті оприлюднює:

 

- список кандидатів до складу громадської ради;

 

- біографічні довідки, фото та мотиваційні листи до складу громадської ради;

 

- відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Інспекцією повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами  до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб – сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соцмережах (у разі наявності);

 

- список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстава для відмови;

 

- уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

 

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 

- невідповідність документів (відомостей), поданих інститутами громадянського суспільства,  вимогам пункту 10 цього положення;

 

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього положення;

 

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього положення;

 

- недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

 

- відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання Інспекції офіційного листа;

 

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

 

13.Формуавння громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

 

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

 

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнюється учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Інспекцією.

 

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом об’єктивного  проставляння учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

 

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

 

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

 

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою  і секретарем установчих зборів і подається Інспекції.

 

Інспекція оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

 

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

 

16. Інспекція на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Інспекція оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному  веб - сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

 

17. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я.


Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради  у разі:

подання членом громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді – з дня надходження повідомлення;

обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради  Автономної Республіки Крим,  місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту  громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання  його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті член громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим – одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді припиняється у разі отримання Інспекцією відповідної інформації.

У разі припинення будь – якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

У разі коли наступним за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той  кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради затверджується у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням Інспекції на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим – одинадцятим цього пункту. Інспекція  оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб – сайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини її загального складу, Інспекція вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим положенням.

18.Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання громадської ради не проводились протягом шести місяців;

- відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

- відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього положення;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізація або ліквідація Інспекції.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним наказом Інспекції.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – п’ятим цього пункту, Інспекція утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього положення  ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

 

19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

 

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

 

 У разі відсутності голови громадської ради його обов’язки виконує, головує на засіданні та підписує документи – заступник.

 

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішення громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

 

У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

 

20. Голова громадської ради:

 

- організовує діяльність громадської ради;

 

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

 

- підписує документи від імені громадської ради;

 

- представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, висловлюючи узгоджену позицію громадської ради;

 

- може брати участь у засіданнях колегії Інспекції з правом дорадчого голосу.

 

21. За заявою громадської ради начальник Інспекції  може покласти  функції секретаря громадської ради на представника такого органу.

 

22.Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу виконавчої влади  або однієї третини загального складу її членів.

 

Повідомлення про скликання засідань громадської ради,  у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб – сайті Інспекції.

 

Засідання громадської ради є правоможними, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

 

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

 

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу начальник Інспекції, його перший заступник / заступник  або інший уповноважений представник Інспекції.

 

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

 

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

 

23.Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Рішення громадської ради  мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Інспекцією.

 

Рішення Інспекції, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний  строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради  та громадськості шляхом його  оприлюднення на офіційному веб – сайті Інспекції та / або будь – яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

24. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

 

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників Інспекції в І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану  роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

 

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб – сайті Інспекції протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

 

25. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються Інспекцією на офіційному веб – сайті в рубриці «Громадська рада».

 

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Інспекція та  громадська рада.

 

26. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв'язку здійснюється Інспекцією.

 

27. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці